Homeโรงพยาบาลจิตแพทย์เด็ก

จิตแพทย์เด็ก

What are your problems?
What are your problems?

รวบรวมรายชื่อโรงพยาบาลที่มีจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นทั่วประเทศไทย (ณ วันที่ 13 กค.58)

:: กรุงเทพมหานคร ::
– รพ. จุฬาลงกรณ์ 1.พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ 2.พญ.อลิสา วัชรสินธุ 3.พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ 4.นพ.ณัทธร ทิพยรัตน์เสถียร 5.พญ.วัลย์ฐิภา วิทยาศัย 6.พญ.เบญจพร ตันตสูติ
– รพ.ศิริราช 1.นพ.พนม เกตุมาน 2.พญ.ฐิตวี แก้วพรสวรรค์ 3.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล 4.นพ.วิฐารณ บุญสิทธิ 5.พญ.สุพร อภินันทเวช 6.พญ.จริยา ทะรักษา 7.พญ.ฑิฆัมพร ริ้วธงชัย 8.พญ.สิรินัดดา ปัญญาภาส 9.พญ.ศศิธร จันทรทิน 10.พญ.ศันสนีย์ เรืองสอน 11.พญ.นภัทร สิทธาโนมัย 12.นพ.วัลลภ อัจสริยะสิงห์ 13.พญ.ธิดารัตน์ ปุรณะชัยคีรี
– รามาธิบดี 1.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์ 2.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี 3.พญ.สุวรรณี พุทธิศรี 4.นพ.มนัท สูงประสิทธิ์ 5.พญ.พลิศรา อังศุสิงห์ 6.พญ.นิดา ลิ้มสุวรรณ 7.นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์ 8.วินิทรา แก้วพิลา
– ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 1.พญ.ศุภรา เชาว์ปรีชา 2.พญ.ติรยา เลิศหัตถศิลป์ 3.นพ.ดร.ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล 4.พญ.ปิยาภัสร์ จิตภิรมย์ 5.พญ.ปรานี ปวีณชนา 6.พญ.อัญชลิตา รัตนจารุรักษ์
– ภูมิพล 1.พญ.วีร์นะ ตระกูลฮุน2.พญ.สุภาพร วิจัยธรรม3.พญ.จักจิตต์กอร์ สัจจเดว์
– ราชานุกูล เขตดินแดง 1.นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา 2.พญ.ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ 3.พญ.เลิศศิริ ราชเดิม(ลาคลอด) 4.พญ.จันทร์อาภา สุขทัพภ์ 5.พญ.อาภาภรณ์ พึ่งยอด 6.พญ.วรวรรณ จงสง่าวิทยาเลิศ 7.พญ.ศุภรัตน์ เอกอัศวิน
– สถาบันสุขภาพจิตสมเด็จเจ้าพระยา(คลินิกวัยรุ่น) 1.พญ.เบญจพร ปัญญายง
– วชิรพยาบาล 1.นพ.พิสาส์น เตชะเกษม 2.พญ.วรุณา กลกิจโกวินท์ 3.นพ.ชัยพร วิศิษฎ์พงศ์อารีย์
– พระมงกุฎฯ 1.พญ.นวพร หิรัญวิวัฒน์กุล2.พญ.โสรยา ชัชวาลานนท์
– ศรีธัญญา 1. พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยง 2.พญ.วรรณพักต์ วิวัฒนวงศา 3.พญ.อังคณา อัญญมณี 4.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ (ลาศึกษาต่อ) 5.พญ.จอมสุรางค์ โพธิสัตย์
– สถาบันสุขภาพจิตเด็กราชนครินทร์ (ตรงข้ามรพ.รามา) 1. พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ2.พญ.โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ3.นพ.ธันวรุจน์ บูรณสุขสกุล4. พญ.ทิพาวรรณ บูรณสิน
– สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก)1.พญ.รัตโนทัย พลับรู้การ2.พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์3.พญ.ปราณี เมืองน้อย4.พญ.ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์ 5.พญ.ถิรพร ตั้งจิตติพร
– รพ.ตำรวจ 1.พญ.อัญชุลี ธีรวงศ์ไพศาล 2.พญ.สิรินยา เพชรชูพงศ์
– รพ.ทหารผ่านศึก 1.พญ.สุพัตรา หงส์ยั่งยืน
– รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 1.พญ.วิวรรณ สุจริต
:: รพ.เอกชนในกทม.::
– รพ.กรุงเทพ 1.นพ.กมล แสงทองศรีกมล 2.พญ.ขวัญเรือน วิสุทธิศิริ 3.นพ ชลภัฏ จาตุรงคกุล
– พระรามเก้า 1.พญ.สุภาพร ปิตวิวัฒนานนท์
– บางนา 1.พญ.เมทินี เทิมแพงพันธ์
– บำรุงราษฎร์ 1.นพ.กวี สุวรรณกิจ
– สมิติเวชศรีนครินทร์ 1.พญ.พัชรี ยุทธพัฒนพร2.นพ.สมชาติ สุทธิกาญจน์. 3.พญ.อัจฉรา ตราชู
– สมิติเวชสุขุมวิท 1.พญ.ปุณณดา สุไลมาน
– รพ.มนารมย์ 1.พญ.เพียงทิพย์ หังสพฤกษ์ 2.พญ.กมลชนก เหล่าชัยศรี 3.นพ.ชาตรี วิทูรชาติ
– รพ.วิชัยยุทธ 1.พญ.จุฑามาศ อัตชู 2.พญ.เบญจพร อนุสนธิ์พรเพิ่ม
– รพ.ธนบุรี 1.พญ.อมรรัตน์ ภัทรวรธรรม
– รพ.หัวเฉียว 1.พญ.ศันสนีย์ เรืองสอน
– รพ.พญาไท1 1.พญ.สุนิดา โสภณนรินทร์
– รพ.บางปะกอก1และ9 1.นพ ชลภัฏ จาตุรงคกุล
-รพ.กรุงเทพคริสเตียน 1.พญ.โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ 2.นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา
-รพ.เสรีรักษ์ 1.พญ.โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ
– รพ.นครธน 1.พญ.กุลธิดา เต็มชวาลา
-คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา 1.พญ.เพียงทิพย์ หังสพฤกษ์ (ทุกอังคารและศุกร์)
ปริมณฑลและภาคกลาง
:: นนทบุรี ::
-รพ.พระนั่งเกล้า1.พญ.สุธีรา ริ้วเหลือง
-รพ.ชลประทาน 1.พญ.นริศรา ติยะพรรณ
-มีรักคลินิค(แถวสนามบินน้ำ) 1.นพ.จอม ชุมช่วย 2.พญ.นัทธ์ชนัน จรัสจรุงเกียรติ 084-733-0444, 02-589-4582.
-รักษ์เรียนคลินิค(แถวสะพานพระนั่งเกล้า)1.นพ.ชาญวิทย์ พรนพดล 2.พญ.นัทธ์ชนัน จรัสจรุงเกียรติ 089-529-7744, 083-433-400, 086-978-9222
:: ปทุมธานี ::
-สถาบันบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สถาบันธัญญารักษ์) พญ.ภัทราภรณ์ กินร
:: นครปฐม ::

-รพ.นครปฐม พญ.พรรณนภา อุดมโชติพฤทธิ์
– สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 1.พญ.สลักจิต ธีระนุกูล 2.สมชาติ สุทธิกาญจน์ (ทุกวันพุธ) โทรติดต่อ 0-2441-6100 ต่อ จุดนัด 58212, คลินิกผู้ป่วยนอก 58203-58204
– สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล 1.พญ.หัทยา ดำรงผล 2.พ.ญ.นัทธ์ชนัน จรัสจรุงเกียรติ
– โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ต. คลองโยง อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม -นพ.สมชาติ สุทธิกาญจน์ทุกวันพุธ, ศุกร์ (9.00 – 15.00 น.)
:: นครนายก ::

– ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ(มศว.องครักษ์) 1.พญ.ศันสนีย์ นิซู 2.นพ.ทรงภูมิ เบญญากร 3.นพ.รัตนภูมิ วัฒนปัญญาสกุล สมุทรสงคราม

– รพ.นภาลัย บางคนธี 1.นพ.สมชาติ สุทธิกาญจน์ออกตรวจอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน8.30 -16.00 น.
:: สมุทรสาคร ::

– รพ.สมุทรสาคร 1.นพ.สมชาติ สุทธิกาญจน์ทุกวันจันทร์ที่ 1 , 3 (8.30 – 16.00 น.) ทุกวันอังคารที่ 2 , 4 (8.30 – 16.00 น.)
– รพ.บ้านแพ้ว นพ.ชัยวัฒน์ พานทอง
:: สมุทรปราการ ::

– รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 1.พญ.รัชนี จึงเจริญสุขยิ่ง 2.พญ.ชลทิพย์ กรัยวิเชียร 3.พญ.รินสุข องอาจสกุลมั่น 4.พญ.วิรัลพัชร รัตนเสถียร 5.พญ.วรามิศร์ โอสถานนท์ 6.นพ.ณัฐวัตร งามสมุทร 7.พญ.อนัญญา สินรัชตะนันท์ 8.พญ.เพ็ญแข ลิ่มศิลา เกษียณ 9.พญ.วริษา นิสากนิษฐ์ 10.พญ.ปรารถนา ชิตพงศ์
:: อ่างทอง ::

– รพ.อ่างทอง 1.พญ.ยศพิมล จรัสวิมล
:: สระบุรี ::

– รพ.สระบุรี1.พญ.สิริประภา พจนะแก้ว ราชบุรี
:: ราชบุรี ::

-โรงพยาบาลศูนย์ ราชบุรี 1.พญ.บุษยนาฏ เรืองรอง 2.นพ.สมชาติ สุทธิกาญจน์ <ทุกวันพฤหัส (8.30 – 16.00 น.)>
:: ฉะเชิงเทรา ::

– รพ.ฉะเชิงเทรา1.นพ.ภาสกร ลีนิวา
ภาคตะวันออก

:: ชลบุรี ::

– รพ.ชลบุรี 1.นพ.อนุพงศ์ สุธรรมนิรันดร์ 2.พญ.ณัฎฐินี ชินะจิตพันธุ์
– รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ 1.นพ.กิตติศักดิ์ สายนุช
– รพ.กรุงเทพพัทยา 1.นพ.ณัฐพล พิพัฒฐาดร
– รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา 1. พญ.พนิษา กันตจินดา
:: ระยอง ::

– รพ.ระยอง1.นพ.พีรพล ภัทรนุธาพร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
:: ขอนแก่น ::

– รพ.ศรีนครินทร์ 1.พญ.นิรมล พัจนสุนทร 2.พญ. กุศลาภรณ์ ชัยอุดมสม

– รพ.ขอนแก่น1.พญ.วัลลภา บุญพรหมมา

– สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(เลยผ่านรพ.จิตเวชขอนแก่นไปทางบ้านโนนทันประมาณ4กม.)
1.พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ 2.นพ.ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม
:: นครราชสีมา ::

– รพ.มหาราช1.นพ.มนตรี เวียงเพิ่ม2.พญ.รุ่งรัตน์ ดอกไม้วัฒนา

– รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์1. พญ.ศุทรา เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ (ลาศึกษาต่อ)
:: บุรีรัมย์ ::

– รพ.บุรีรัมย์1.พญ.วันรวี พิมพ์รัตน์
:: อุบลราชธานี ::

– รพ.พระศรีมหาโพธิ์1.พญ.นันทิยา จีระทรัพย์2.พญ.วิรีย์อร จูมพระบุตร
– รพ.สรรพสิทธิประสงค์1.พญ.พึงเนตร สฤษดิ์นิรันดร์

:: อุดรธานี ::

– รพ.อุดรธานี1.นพ.พงศกร เอื้อชวาลวงศ์

:: นครพนม ::

– โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 1. พญ. ปวีณา แพพาณิช
ภาคใต้
:: ประจวบคีรีขันธ์ ::

– รพ.หัวหิน1.พญ.พัชราภรณ์ มาลีเวช 2.นพ.สมชาติ สุทธิกาญจน์(ตรวจทุกวันศุกร์ที่ 1และ3ของเดือน)
:: ชุมพร ::

-รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 1.พญ.ณัฐกานต์ วิฑูรย์
:: กระบี่ ::

– รพ.กระบี่ 1.พญ.มณฑิรา พรศาลนุวัฒน์
:: ภูเก็ต ::

-รพ.วชิระภูเก็ต1. นพ.ประเวศ ปรีดาชัยกุล
:: สงขลา ::

– รพ.สงขลานครินทร์(รพ.มอ.)1.นพ.ชาญวิทย์ เงินศรีตระกูล2.พญ.จตุรพร แสงกูล
– รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์(รพ.ประสาทสงขลาเดิม)1.นพ.ชูเกียรติ ยงพิทยาพงศ์
-รพ.สงขลา 1.พญ.ปิยณัฐ สุวรรณโณ
:: สุราษฎร์ธานี ::

– รพ.สวนสราญรมย์ อ.พุนพิน 1.พญ.ปาฏิโมกข์ พรหมช่วย
– รพ.สุราษฎร์ธานี1.พญ.ธัญลักษณ์ วั่นเลี่ยง
:: ตรัง ::

– รพ.ตรัง1.พญ.ดลฤดี เพชรสุวรรณ

:: นครศรีธรรมราช ::

– รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช1.นพ.ทฎะวัฎร์ พิลักภควัต

– รพ.ทุ่งสง 1.ปิยะนุช ศรีนวลเอียด
ภาคเหนือ

:: เชียงใหม่ ::

– มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1.พญ.อรวรรณ เลาห์เรณู 2.นพ.ชวนันท์ ชาญศิลป์ 3.นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์

– สวนปรุง1.นพ.จักริน ปิงคลาศัย2.พญ.จรรยพร เจียมเจริญกุล

– รพ.นครพิงค์1.พญ.บุฑบท พฤกษาพนาชาติ

-รพ.กรุงเทพเชียงใหม่ 1.พญ.พรพิมล นาคพงศ์พันธุ์
:: พิษณุโลก ::

– รพ.พุทธชินราช1.นพ.นิธิพัฒน์ บุษบารติ2.พญ.พรรณเพชร ลิขิตเกียรติขจร

– รพ.นเรศวร 1.พญ.จันทร์เพ็ญ ขวัญศิริกุล 2.พญ.ตติมา กล่อมจันทร์

– รพ.พิษณุเวช 1.นพ ชลภัฏ จาตุรงคกุล
:: พิจิตร ::

-พญ.กษมา เทพรักษ์
:: ลำปาง ::

-รพ.ลำปาง1.พญ.เกษศิริ เหลี่ยมวานิช2.พญ.วชิราภรณ์ อรุโณทอง
:: สุโขทัย ::

– รพ.สุโขทัย1.นพ.อนุพงศ์ คำมา
:: เชียงราย ::

– รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์1.พญ.พัชนีวรรณ อินต๊ะ
:: ลำพูน ::

– รพ.ลำพูน1.พญ.กอร์ปบุญ ภาวะกุล
:: อุตรดิตถ์ ::

– รพ.อุตรดิตถ์ 1.พญ.แพรว ไตลังคะ 2.พญ.ชุลีกร สิทธิสันติ์
:: นครสวรรค์ ::

– รพ.สวรรค์ประชารักษ์1.พญ.ธีราพร ศุภผล
:: แพร่ ::

– รพ.แพร่ 1.พญ.ชุตินาถ ศักรินทร์กุล
:: น่าน ::

-รพ.น่าน 1.พญ.พงษ์สุดา ป้องสีดา

ข้อมูลจาก : เข็นเด็กขึ้นภูเขา

credit รูปภาพ : https://www.samitivejhospitals.com

Previous post
DIY ลังกระดาษ
Next post
สินบนร้ายทำลายลูก‬